با وجود انتقادها، برای حفظ ایران از حسن روحانی حمایت می کنم

محمد بسته نگار عضو شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه ای از حسن روحانی حمایت کرد.

به گزارش سایت ملی مذهبی آقای بسته نگار در بیانیه خود ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی و عدم توجه به تقویت جامعه مدنی و رفع حصر  آورده است:«ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا و ﭘﺎﯾﺪار از ﺑﯿﺮاﻫﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺎزارﻣﺤﻮر ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ. در ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪیﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺪک و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رأی دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، در ذﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ رأی دﻫﯿﻢ. « ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺤﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻻلﺻﻔﺖ، راﻧﺖﺟﻮ، ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻬﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ راه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن و ﭘﺎﯾﺪار، دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.»

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ،

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽام ﺷﺪه اﺳﺖ رﺧﺪادﻫﺎی اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﻢ ﻧﮕﺮان وﺿﻌﯿﺖ وﻃﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﮐﻪ در دو دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎدث ﺷﺪ. اﮐﻨﻮن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻓﺴﺎد، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی، ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ در دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ۹۲ ﺗﺎ ۸۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دوﻟﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺳﯿﺎه، دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺖ و روﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﻢ، آراﻣﺶ، رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر درﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺣﺘﯽ واروﻧﻪ ﺷﺪ. ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ، ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ، ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ ، رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﺗﻮرم اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪﻧﯽ، ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻘﺮا و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ داد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻟﺘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮ زﺧﻢ ﻓﻘﺮ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮهای ﺷﺪ ﺑﺮ ﮔﺮهﻫﺎی ﮐﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺷﺪ و ﺑﺤﺮان در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻨﮓﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﮐﺮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ۹۲ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ودﻫﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮان در ﺳﺮازﯾﺮی ﻓﺴﺎد، ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﻓﻘﺮ، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯽ، آﻗﺎی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ. دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮﺟﺎم و ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺗﺎ ﺣﺪی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺒﻮد داد؛ ﺗﻮرم)اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اداﻣﻪ رﮐﻮد(ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺧﻮدرو ﺳﺎزی رﺷﺪ داﺷﺖ، در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺣﺪی اﺣﯿﺎ ﺷﺪ، و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻣﺎ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻖ ﻓﺠﺎﯾﻊ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎزار ، دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ –و ﻫﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره اول ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری، ﺗﺪاوم ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، رﺷﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ده ﻫﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آن ﮔﺮﯾﺒﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از آرای ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰش ﮐﺴﺐ ﮐﺮد، ﮔﺎم ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺤﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه رﻓﻊ ﺣﺼﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﺻﺮﯾﺢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا و ﭘﺎﯾﺪار از ﺑﯿﺮاﻫﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺎزارﻣﺤﻮر ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ. در ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪیﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺪک و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رأی دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، در ذﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ رأی دﻫﯿﻢ. « ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺤﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻻلﺻﻔﺖ، راﻧﺖﺟﻮ، ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻬﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ راه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن و ﭘﺎﯾﺪار، دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد. ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دروازهﻫﺎی ﺑﺎز و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ، ﺑﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه، ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ و رﮐﻮد را اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ازﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺗﺎﺟﺮ، ﺗﺠار راﻧﺘﯿﺮ، ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ ﻣﺆﻣﻦ، ﺑﻮروﮐﺮات ﻫﺎی ﻣﻄﯿﻊ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم اﺻﻼﺣﺎت در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ، ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط اﯾﺮان در ورﻃﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت روﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺎزی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ، درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺳﻮﯾﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو ﻗﻄﺒﯽِ ﭘﯿﺶرو ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدات و اﯾﺮادات، ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دوﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه اﺣﺰاب ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت، از ﭼﭗ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺎ راﺳﺖ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻌﺘﺪل رأی دادﻧﺪ. اﻣﯿﺪوارم دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال در دوره دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ. دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن، اﻋﺘﯿﺎد، اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎب آوریاش ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده، ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ۶۰ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﻮد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن  در ﺧﺪﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و آﯾﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اینک  ﭘﺲ از ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﺮان، در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی  روحانی رای داده و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺸﺎن در ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ، دوﻟﺖ « رأی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺤﻮر »روﺣﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ در روﯾﮑﺮد ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی، ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در اﻗﺘﺼﺎد، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮدارد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎر

 

مقالات و دیدگاه ها

IMAGE
نفرت از استبداد سلطنتی یا عشق به خمینی؟ / در نقد اظهارات حسن شریعتمداری با عنوان “محدود به دو مطلق”
رضا حاجی: آقای حسن شریعتمداری در مورد مرحوم دکتر ابراهیم یزدی در بزرگداشت چهلمین...
IMAGE
لحظات دردناک وگذرای بازگشت به آدمیت خویش
دکتر حبیب الله پیمان: دربرابر مصایب انسانی ازهرنوعش نمی توان بی تفاوت ماند. احساس...
IMAGE
نماینده کدخدا و اصلاح طلبان
تقی رحمانی: قدیم می گفتن دیدن کدخدا ده لازم است. روحانی هم به درستی می گوید امریکا...
IMAGE
نامه دبیرکل نهضت آزادی ایران به ریاست دانشگاه علامه طباطبایی درپی لغو مجوز سخنرانی ایشان
میزان: مهندس محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران و اولین شهردار تهران پس از انقلاب...
IMAGE
احمد و محمود و محمّد: نگهبانان تبعیض و تعدّی
دکتر عبدالکریم سروش: بنده‌ی پیر خراباتم که لطفش دائم است ورنه لطف شیخ و زاهد گاه...
IMAGE
فقط بازرگان می‌توانست
مهندس توسلی، در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز شرايط...
IMAGE
پیام مهندس محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در سپاس از ملت شریف ایران
میزان: مهندس محمد توسلی، اولین شهردار تهران پس از انقلاب و دبیر کل نهضت آزادی...
IMAGE
سلامت رجایی و سرطان استبداد
عبدالکریم سروش: تولد علیرضا خجسته، کسالتش اندوهبار ولی شجاعتش دلیری‌زاست و فقط...
IMAGE
همچو ایوب در بلا خوش باش!
محسن کدیور:  سالروز تولد علیرضا رجایی است. این یادداشت کوتاه* که با چشم تر نوشته...

مصاحبه ها

IMAGE
بیانیه های الجزایر در گفتگو با بهزاد نبوی
گفتگوی سایت جماران با مهندس بهزاد نبوی: بهزاد نبوی در این گفت و گو، به بازخوانی،...
IMAGE
بازخوانی مصاحبه مهندس توسلی با صدا پیرامون پیامد های اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری
گفت وگوی هفته نامه صدا با مهندس محمد توسلی: زمانی که دانشجویان انجمن‌های اسلامی...
IMAGE
درس ها و عبرت هایی از اشغال سفارت آمریکا
گفت و گوی نشریه دانشجویی مدار با مهندس محمد توسلی:   دانشجویان همواره  قلب تپنده...
IMAGE
تولد کوروش را به‌نام روز همبستگی اقوام ایرانی نامگذاری کنید
 گفت و گوی مهندس امیر خرم با روزنامه آسمان آبی: از زمانی که از تعامل سه‌حوزه تمدنی...
IMAGE
از جریان نفوذی شکست خوردیم. گفتگو با ابراهیم یزدی
سید مهدی دزفولی - تاریخ ایرانی: دکتر ابراهیم یزدی از چهره‌های شناخته‌شده و...
IMAGE
ضرورت گسترش دموکراسی مشارکتی برای پر کردن شکاف‌های قومی در خاورمیانه
گفتگوی روزنامه همدلی با دکتر حبیب الله پیمان: وضعیت آشفته منطقه خاورمیانه،...
IMAGE
«خوانشي از آغاز و انجام جريان موسوم به ملي - مذهبي» در گفت‌وشنود منتشرنشده با دكتر ابراهيم يزدي
محمدرضا كائيني: سياستمداران معمولاً شخصيتي چندلايه دارند و پس از رسيدن آنان به...
IMAGE
سلبریتیزه شدن روشنفکران و مابقی قضایا
گفتگوی صدا با مقصود فراستخواه:   با توجه به نوع کنشگری روشنفکران، آیا می‌توانیم...
IMAGE
یزدی در مسیر دموکراسی دچار چپ روی و راست روی نشد
گفتگوی روزنامه ابتکار با مهندس محمد توسلی: علیرضا صادقی: دفتر تاریخ معاصر ایران...
IMAGE
طالقانی؛ اسلام رحمانی و گفتمان آزادی
گفتگوی روزنامه همدلی با محمد توسلی : انقلاب به بلوغ رسیده و در آستانه چهل...