با وجود انتقادها، برای حفظ ایران از حسن روحانی حمایت می کنم

محمد بسته نگار عضو شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه ای از حسن روحانی حمایت کرد.

به گزارش سایت ملی مذهبی آقای بسته نگار در بیانیه خود ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی و عدم توجه به تقویت جامعه مدنی و رفع حصر  آورده است:«ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا و ﭘﺎﯾﺪار از ﺑﯿﺮاﻫﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺎزارﻣﺤﻮر ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ. در ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪیﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺪک و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رأی دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، در ذﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ رأی دﻫﯿﻢ. « ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺤﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻻلﺻﻔﺖ، راﻧﺖﺟﻮ، ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻬﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ راه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن و ﭘﺎﯾﺪار، دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.»

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ،

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽام ﺷﺪه اﺳﺖ رﺧﺪادﻫﺎی اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﻢ ﻧﮕﺮان وﺿﻌﯿﺖ وﻃﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﮐﻪ در دو دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎدث ﺷﺪ. اﮐﻨﻮن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻓﺴﺎد، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی، ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ در دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ۹۲ ﺗﺎ ۸۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دوﻟﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺳﯿﺎه، دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺖ و روﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﻢ، آراﻣﺶ، رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر درﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺣﺘﯽ واروﻧﻪ ﺷﺪ. ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ، ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ، ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ ، رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﺗﻮرم اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪﻧﯽ، ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻘﺮا و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ داد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻟﺘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮ زﺧﻢ ﻓﻘﺮ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮهای ﺷﺪ ﺑﺮ ﮔﺮهﻫﺎی ﮐﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺷﺪ و ﺑﺤﺮان در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻨﮓﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﮐﺮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ۹۲ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ودﻫﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮان در ﺳﺮازﯾﺮی ﻓﺴﺎد، ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﻓﻘﺮ، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯽ، آﻗﺎی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ. دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮﺟﺎم و ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺗﺎ ﺣﺪی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺒﻮد داد؛ ﺗﻮرم)اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اداﻣﻪ رﮐﻮد(ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺧﻮدرو ﺳﺎزی رﺷﺪ داﺷﺖ، در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺣﺪی اﺣﯿﺎ ﺷﺪ، و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻣﺎ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻖ ﻓﺠﺎﯾﻊ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎزار ، دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ –و ﻫﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره اول ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری، ﺗﺪاوم ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، رﺷﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ده ﻫﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آن ﮔﺮﯾﺒﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از آرای ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰش ﮐﺴﺐ ﮐﺮد، ﮔﺎم ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺤﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه رﻓﻊ ﺣﺼﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﺻﺮﯾﺢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا و ﭘﺎﯾﺪار از ﺑﯿﺮاﻫﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺎزارﻣﺤﻮر ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ. در ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪیﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺪک و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رأی دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، در ذﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ رأی دﻫﯿﻢ. « ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺤﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻻلﺻﻔﺖ، راﻧﺖﺟﻮ، ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻬﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ راه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن و ﭘﺎﯾﺪار، دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد. ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دروازهﻫﺎی ﺑﺎز و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ، ﺑﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه، ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ و رﮐﻮد را اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ازﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺗﺎﺟﺮ، ﺗﺠار راﻧﺘﯿﺮ، ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ ﻣﺆﻣﻦ، ﺑﻮروﮐﺮات ﻫﺎی ﻣﻄﯿﻊ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم اﺻﻼﺣﺎت در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ، ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط اﯾﺮان در ورﻃﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت روﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺎزی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ، درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺳﻮﯾﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو ﻗﻄﺒﯽِ ﭘﯿﺶرو ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدات و اﯾﺮادات، ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دوﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه اﺣﺰاب ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت، از ﭼﭗ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺎ راﺳﺖ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻌﺘﺪل رأی دادﻧﺪ. اﻣﯿﺪوارم دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال در دوره دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ. دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن، اﻋﺘﯿﺎد، اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎب آوریاش ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده، ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ۶۰ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﻮد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن  در ﺧﺪﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و آﯾﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اینک  ﭘﺲ از ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﺮان، در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی  روحانی رای داده و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺸﺎن در ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ، دوﻟﺖ « رأی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺤﻮر »روﺣﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ در روﯾﮑﺮد ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی، ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در اﻗﺘﺼﺎد، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮدارد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎر

 

مقالات و دیدگاه ها

IMAGE
در نقد سخنان حجت الاسلام احمد خاتمی
مهندس امیر خرم: در روز بیست و دوم بهمن ماه و در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ریاست...
IMAGE
دادستان و توجیه مرگ
علی مزروعی: دادستان تهران درباره مرگ کاووس سیدامامی اینگونه نوضیح داده است:...
IMAGE
صاعقه مرگ سیدامامی در زندان
عمادالدین باقی: یکشنبه ۲۲ بهمن ۹۶ ساعت ۳ بامداد در خبرها تیتری دیدم که چون صاعقه...
IMAGE
ظهور دوباره احمدی نژاد
احمد زیدآبادی: از نگاه من محمود احمدی نژاد، به عنوان یک مدیر اجرایی، آدم متوهمی...
IMAGE
جاسوسی فعالان محیط زیست و خیانت خیرین مدرسه ساز!
رضا علیجانی: وقتی رهبران یک کشور توهم توطئه داشته باشند همین امر به بدنه امنیتی...
IMAGE
راه حل را از یک جای دیگری از یک گروه مستقلی باید آغاز کرد
بخش هایی از نطق دکتر عبدالکریم سروش در مورد اعتراضات سراسری در ایران: خیلی عجیب...
IMAGE
دکتر سیدامامی؛ قتل، نه خودکشی
مرتضی کاظمیان: دکتر کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی و علوم‌سیاسی، و کنش‌گر...
IMAGE
انتخاب “پوشش”، حق زنان است
نرگس محمدی: سال‌هاست “پوشش زنان”، دستمایه حکومتگران در سیطره بر جامعه، تحکیم...
خوش خدمتی یک قاتل! در پاسخ به یاوه سرایی های جلال الدین فارسی درمورد امام موسی صدر
علیرضا کفایی: جلال‌الدین فارسی مجدداً سخنان قبلی خود علیه امام موسی صدر و میرحسین...
IMAGE
روایت یک وکیل فرانسوی از مرحوم قطب‌زاده و آقای خمینی در پشت صحنه انقلاب
سی و هشت سال پس از سقوط رژیم شاه، کریستیان بورگه (Christian Bourguet)، وکیل فرانسوی از نقشش...

مصاحبه ها

IMAGE
پایداری، عیار گفت‌وگوی ملی
بررسی گفتگوی ملی در میان جناح ها در مصاحبه آسمان آبی با مهندس امیر خرم: گفت‌وگوی...
IMAGE
امید در جامعه‌شناسی
گفتگوی مجله خبری انجمن جامعه شناسی با سارا شریعتی: سوال: اگر بتوان گفت خوانش فلسفه...
IMAGE
دلایل اقتصادی در انقلاب ۵۷
گفتگوی عصر ایران با دکتر علی رشیدی: ایران در سال‌های ۱۲۸۵ و ۱۳۵۷ خورشیدی دو انقلاب...
IMAGE
احمد خمینی به دنبال رهبری آینده بود
پرونده ویژه زیتون در گفت‌وگو با حجت الاسلام حاج احمد منتظری: زیتون-احسان...
IMAGE
«اهداف مطرح شده در انقلاب ، عینیت پیدا نکرد»
گفتگوی دکتر حبیب الله پیمان با انصاف نیوز: «حبیب‌الله پیمان»، فعال سیاسی، ضمن...
IMAGE
ضرورت اصلاح قوه قضاییه
گفتگوی روزنامه اعتماد با محمد جواد فتحی، نماینده مجلس:   درحالی که رییس قوه قضاییه...
IMAGE
سنگ بنای «سپاه» صبح 23 بهمن گذارده شد
گفت و گوی روزنامه سازندگی با مهندس محمد توسلی: بیست‌وسوم بهمن 1357 اولین روز پیروزی...
IMAGE
گفت و گوی جوادکاشی با پیمان؛ رادیکالیسم،با حفظ ارزش‌های بنیادین لیبرالیسم
گفت وگوی ایران فردا با دکتر حبیب الله پیمان: ایران فردا - (محمدجواد...
IMAGE
دولت موقت قراردادهای اتمی را فسخ نکرد بلکه آنها را معلق گذاشت؛ گفتگو با فریدون سحابی
گفت‌و‌گوی «نسیم بیداری» با دکتر فریدون سحابی: دکتر فریدون سحابی (۱۳۱۶) استاد...
IMAGE
دولت باید در مسائل سیاسی و اقتصادی قاطعیت به خرج دهد
گفتگوی محمد بسته نگار با اعتماد آنلاین: محمد بسته نگار در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین...